Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между сайта sleepme.eu (наричано по-долу САЙТА или sleepme.eu)от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://sleepme.eu (наричани по-долу Потребители), от друга.

https://sleepme.eu е собственост на дружество ТЕД БЕД ЕАД, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 200908653, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември 222А.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта sleepme.eu (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на sleepme.eu всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на sleepme.eu и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от САЙТА, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договор между Потребителя и sleepme.eu.
С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и САЙТА договор. Такива данни са: имена, телефон, адрес и имейл.
Потребителят е отговорен за редовното преразглеждане на Общите условия. Sleepme.eu си запазва правото да променя, актуализира или напасва Общите условия по всяко време, без предварително уведомление. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на САЙТА и Потребителят се съгласява да бъде обвързан с тях. Използването на сайта след публикуването на евентуални промени, конституира съгласието на Потребителя с Общите условия.

1. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Услугите, предоставяни от sleepme.eu на Потребителите, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Чл. 2. На сайта sleepme.eu Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от САЙТА стоки.
На страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.
sleepme.eu си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език.
Всички цени, посочени на българската версия на сайта, са в български лева и с включен ДДС. sleepme.eu има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Ако по стечение на обстоятелствата информацията при някои продукти се окаже неактуализирана, в случай на извършена поръчка на Сайта, преди доставката Потребителите ще бъдат уведомени за неактуализираната информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. sleepme.eu не носи отговорност ако поради технически, технологичен проблем, или липса на нужните материали, не успее да изпълни извършената на Сайта поръчка.

2. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
sleepme.eu предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на sleepme.eu или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. sleepme.eu си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между sleepme.eu и лицето публикуващо информацията.При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права sleepme.eu не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от sleepme.eu стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на sleepme.eu, и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

3. ПОРЪЧКА И ЦЕНИ
Потребителите използват интерфейса на уебсайта на sleepme.eu, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от sleepme.eu продукти. При липса на наличност от дадена стока, САЙТА си запазва правото да откаже поръчката или да договори индивидуален срок за доставка. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на sleepme.eu, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

САЙТът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител. САЙТът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на САЙТА;
са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо САЙТА.

sleepme.eu има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, sleepme.eu има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

4. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките на 7 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителите ще бъдат уведомени своевременно от наш сътрудник. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Sleepme.eu си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на САЙТА. Доставката на продуктите, поръчани от sleepme.eu е безплатна в рамките на Република България. Доставката се извършва до адрес на клиента. Качването на поръчаната стока до личната входна врата (при многофамилни сгради).
Sleepme.eu може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от sleepme.eu информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. Цената за доставка варира между 7 лв. с ДДС (за количка на стойност под 50 лв.) и 0 лв. (за количка на стойност над 50 лв.) Sleepme.eu не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от sleepme.eu обстоятелства. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник САЙТА. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от САЙТА, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
В случаите, когато от sleepme.eu са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, САЙТА не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, sleepme.eu се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на мейл office@sleepme.eu

sleepme.eu си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставката

5. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ
При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на САЙТА или на неговия представител/подизпълнител, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, sleepme.eu се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, САЙТА автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на САЙТА , посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, sleepme.eu изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, sleepme.eu се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, sleepme.eu автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

6. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА
Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), в пълна окомплектовка и стоките са в изряден търговски вид, ведно с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми sleepme.bg за име, адрес и телефонен номер, и за решението си да се откаже от договора със становище, изпратено на мейл office@sleepme.eu / office@ted.bg или попълнете онлайн бланка на следния линк https://ted.bg/return Куриерската пратка обратно към склад, обслужващ sleepme.bg е за сметка на Потребителя. За да спази Потребителят срока за отказ от договора, е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Моля, имайте предвид:

Могат да бъдат продукти само в изряден търговски вид, без видими следи от износване и зацапване.
Продуктите се връщат само в оригинална найлонова опаковка + прилежаща транспортна чанта (в случаите, когато са продадени с такава, и с приложена гаранционна карта.)
Продуктите се връщат заедно с формуляр, се прикрепя към продукта на видимо място. Продукти без прилежаща разписка се връщат към изпращача.
Клиентът поема всички транспортни разноски по връщането на продукта, които включват инспекция на място и транспорт до складова база, обслужваща sleepme.bg.

8. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, sleepme.eu издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данни за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
в случай на изгубена гаранционна карта;
в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви.
Повече информация относно гаранционното ни обслужване, намерете в таб Гаранционно обслужване.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
sleepme.eu има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на sleepme.eu или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

https://sleepme.eu е собственост на ТЕД БЕД ЕАД и общите условия по отношение на логистиката, обслужването на онлайн поръчки, както и на рекламацията и връщането на стока, описани на следния адрес https://ted.bg/terms, следва да бъдат приети за валидни и от Потребителите на sleepme.eu

Току що, добавихте този продукт в количката: